Versione desktop / mobile

Sciù Turcu m'arendu

Sciù Turcu m'arendu

Mi nu so, se sa storia a l'è vera o puramente a sece staita inventà; ad ogni bon contu mi ve a contu, cume a mi, i me l'an acuntà.
A nu se peò propriu mai sta tranchile; mancu chela seira du Natale du 1548: sci? Nu staive a frèta i ogli, avei lesùu propriu ben: 1548. I burdigoti i eira in tanti chela seira chi i s'à cantava e sunava e ancun deciù forse i s'à beveva da l'usteria de Anin, candu a campana grosa impruvisamente a se mete a suna.
Cose l'è sucesu? Cose l'è sucesu? Ina banda de pirati i son sbarcai à a Reoa.
In tin mumento l'e stau tùtù in caminà de cursa, i omi in se u Cavu pe puntà i tiri, e done a preparà de paieoi de aiga cauda pe riseve u nemigu cume se cunven.
Giambarca u se mete a preparà in se u feogu ina mescciura de catrame e peixe pe a stesa beseogna. Giausè che i saisgeva tuti cu l'eira u ciù curagiusu i l'an mandau subitu in perlustrasiun versu a diresiun de duve se pensava arivese i pirati.
Candu u l'è staitu arivau da a Gieixeta de San Sebastian, pe acapise ciù o menu duve adesu ghe a villa Garnier u l'eira già in zenuiùn pe a prima invucasiun de prutesiun. Ripartiu cun i pò ciù de ceo u decide de carà fin da u Migliarese e peoi ancun ciù in giù adiritùra fin a Bagnabraga. Ma ciù u carava in giù, ciù gheira canisi ruvei erburi auti, e scuru cume in buca au luvu, u ventu a tera cu scciusciava, e bulegase l'eira sempre ciù dificile, e peoi tùtù su inseme de cose diemu a verità u faisgeva vegne i brividi, a u mancu ghe fuse stuita a luna ma nu gheira mancu sa lì.
E alura u curagiusu Giausè pe puira de aveigsinase tropu a dunde l'eira sbarcau i pirati u pensa ben de aluntanase in pò, u se girà in derè u ghe dà pe sbiecu pe turnasene indarè versu l'Aiga Santa, via in pò ciù surva du veci masatoiu.
Arivau cu l'è staitu da sa funtaneta dopu avè bevuu in gurà de aiga fresca e esise segnau tre vote u se mete turna zenuiun in segnu de penitensa pe implurà in'autra vota u Segnù cu de daghe prutesiun e agiutu.
"O poveru mi meschinetu, sulu e sensa agiutu in te sa bruta noiturà, cume fasu a difendime dai Turchi se per casu i me sciorte tuti iseme da su ruveà?"
In mantinente in burdelu u sciorte din tè su rivasu? "Oooh maire sta vota in man proprio atruvau o poveru de mì, senti che burdelu chi fan in te su gerbu pè vegnime a pià". E aureiie e se ghe sun adrisae cume chele din can da cacia pe u spaventu. Oramai a sun persu e scrocighera on in colu tuta a barbaria?
U nu se aspeitava autru ciù che a scarega che u l'avereva mandau de seguru a l'autru mundu. U nu l'aisgeva faitu tempu a fenì de pensà l'ò, candu in durù impruvisu cume fuse staita in cutelà u se sente, propriu in te chelu postu duve a schina a scangia nome.
A poveru Giausè, oramai l'eira tropu tardi nu g'arestava autru da fa che aisà i brasi e cun chelu pocu sciau che gheira arestau crià Sciù Turcu m'arendu! Sciù Turcu m'arendu, ma peoi pe a tropa emusiun poveru Giausè u l'è picau in tera cume mortu?
Cantu u sece staitu mortu u nu l'à mai savùu mancu elu, ma de seguru l'eira già ascaisgi giurnu candu u s'è ripiau da u spaventu. De pirati Turchi a nu ghe n'eira mancu a sciumbria, in te chelu postu l'à, sci ghe bruisgiava acura in pò ma nu a duisgeva de seguru certu ese ina gran feria, e alura rimiranduse in pò d'inturnu u screove che a faghera nu l'eira staitu in corpo de scimitara d'in tùrcù ma nint'autru che in ruviu.
E alura Giuasè, aregurdanduse cu l'eira staitu sceltu pe sta misiun, pe u soi curagiu dopu esise aisau in pei, e ben dritu in cun a facia girà versu u su cu nasceva, mentre i urtimi bufurui de ventu a tera i ghe spentenava i beri, e in cun tuta a putensa da sua vuisge oramai aretruvà, u s'è mesu a crià ben forte in modu che se ghe fuse staitu caicun l'ì da veisgin u l'avereva pusciùu sente ben.
Nu m'arendu e nu m'arenderia mancu se avese contra tuti i turchi da barbaria. Ohè Scrocighera.

Scroi (Franco Zoccoli) - persa ina lenga persu in populu.
6 dicembre 2016

> Scarica questa News in versione .pdfGalleria fotografica


<< Torna indietro


- Condividi

OKNOtizie Diggita Segnalo Fai.Informazione Digg Technorati Reddit Windows Live Rss Feed