Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: ME NE MUNTU FIN A MUNTENEGRU

Statistiche
     
 

 

ME NE MUNTU FIN A MUNTENEGRU

 

"O Memin ti te sei arecampau ?"

"Sta matin candu me sun adescià e nu t'on vistu in tu leitu, on fina resautau, me son isà in mantinente pè vegnite a sercà, menu male che peoi on vistu u bietu che ti me avi lasciau in se u descu da cuixina e alura me son acarmà.

Ma cun cose ti sei andau a Munte Negru che l'autumobile a l'eira in tu garage, e peoi cume mai nu ti te sei purtau mancu u telefunetu?"

 "A son andau a pei Brigida, e du telefunetu nu ne aisgevu de beseognu au sabu nu ciama mai nesciun e aisgevu veoia de fa ina pasegiata, de cuita nu n'aisgievu, e peoi i nosci veci i ghe son sempre andai, a pei e magara careghi. "

"E ti ne devi avè incuntrà tanta de gente alura!!!"

"Forsci cieù de chela che ti te pensi Brigida, setite in mumentu che t'à contu. "

"Aspeita Memim che metu sciù sena intantu, ti averai anche fame, ti sei partiu sensa ren, e sensa mancu fa culasiun sta matin."

"Na na, setite sta tranchila che on atruvau fina da mangìà a Munte Negru. Cume già te avevu ditu in ti giurni pasai, l'eira in pò che avevu veoia de muntà fin a Munte Negru, sarà forse, che anche se stamu a Burdighea e mie raisgie e son arestae ancura ciantae lasciù, sarà che … Nu u so mancu mi, ma aisgievu veoia de andà, e ancheoi me son decisu. Ma nu son carau de pe a Garnier, ma da a carà di pin. e peoi da i orti sutai, l'è tropu belu, traculà, lì da chelu tuchetu de muntà, e atruvase davanti ren, sulu a marina, e se cume stamatin che l'eira seren, e limpidu,  in cu u su cu sembra ina bala de feogu ca sciorte da a marina, credime che ti vei in spetaculu cu te lascia sensa sciau…. Candu me son peoi afaciau da i scheoi de Sant'Ampeiu, anche se l'eira aviau, on vistu che gheira tanta gente, e bela gente, gheira anche di carabinei, e de bele scignure e scignuri tùti ben vestii, sciubitu, son arestau in pò sturdiu, ma peoi on acapiu cose sucedeva, a Regina Maire vistu sa bela matinà, al'aveva decisu de fase purtà, cume eogni tantu a faisgeva, a fa in giru in barca da i pescaui, e tùtu u soi seguitu a l'aspeitava chi in se i scheoi, e chi in sel'asa, e chi in ta ciaseta davanti a giesgieta de sant'Ampeiu. Ma ti sai Brigida mi cume son? Son sempre staitu in pò servaigu e duve ghe tanta gente, e acun de ciù, sa l'è furesta, nu me ghe treovu gairi ben, e alura on cuntinuau pe a mia strada… In arzia, i pescaui i stuva tirandu ancura l'urtima cara du breszin, ma l'ì anche se gheira tanta gente, datu che l'eira già in pò tardi, e e done in cun e ceste e eira già prunte pe purtà i pesci a San Remu o a Mentun, me sun afermua in pò de cieù, anche perché cieù o menu l'è tuta gente che cunusciu, e cume ti sai anche tù gon anche caiche  amigu, cu fa u pescaù e de furesti ghe n'eira pochi. Ma cumensava a fa caudu, e alura, son sciurtiu da suta u ponte da fundùra e on repiau u camin pe Munte Negru. Ma candu son stau in se a carusabile, anche l'ì gheira già, in belu via vai. U cav. Winter, sai chelu giardinè tedescu, cu l'à a pasciun de parmure, cu l'aspeitava pensu i soi dipendenti, in s'a porta du soi, giardin cu parlava, cun che l'autru tedescu, sai chelu pitù, in cun chela barba, gianca e longa chi disge anche cu l'è in barun, cu s'e acatau ina vila chi in tu paise, e cu l'è  cuscì amigu in cun u nosciu sciù Prevosciu, via u Fratin pè acapise. Sci adesu me aregordu, barun, Federico, Federico, Kleudgen, che anche elu u l'eira già lestu in cun cavaletu curui, e teutu l'ucurenrte pe piturà. Nu te digu peoi u via vai, in pe a strada du simiteriu, pè u biu, e pe a muntà du valun du Sciasciu, de scignure fureste, in cun cheli umbrelin, e cheli capelin culurai chi porta ele, ... anche ele, acumpagnae da caiche persuna de servisiu o da caiche amiga in cun cavaletu e curui chi se incaminava in sciù, aprufitandu de sa bela giurnà de setembre e de sa luisge straurdinaria che avemu. Và ben andamu avanti, son alura ripartiu, ma on decisu de nu pasà da a Leunasa, perchè,  a muntà a l'è tropu apeza, e peoi ghe a cava, ghe tropu burdelu e tropa pùra, on preferiu daghe cianelu, pe peoi muntà da u Migliarese, eiru talmente piau tra mi  e mi, che sun pasau davanti a l'usteria de Stela e nu on mancu pensau de afermame a fa in pò de culasiun, o de piame in tocu de pan in cun caiche ren da purtame pe mezugiurnu. Arivau che son staitu da u migliarese gon dau sciù, adaisgetu adaisgetu, perché anche mi da da candu stamu a Burdighea nu l'è che sece ciù abiteuau a caminà peoi tantu. Muntendu, peoi nu purevu certu nu fa in pasu fin da a funtaneta de l'aiga santa, pe bevine ina gurà, e pè di ina preghiera, in te chela bela capeleta. Dopu avè beveuu e esime in pò rinfrescau gon dau sciù, vuisgieva, muntà fin da e ciote fumuse, e peoi girame e caramene cianinetu da gieisgeta da Madona, che peoi l'eira u fin da mia pasegiata. Ma mentre eira lì che me gudeva sa vista straurdinaria, da vila Garnier cuscì gianca e bela in tu mesu de teute se parmure e si pin verdi, a spiagia de l'arzia i sceoii de sant'Ampeiu, in cun a noscia bela giesgieta, me v'à l'oiu da a mulatiera ca munta da a Lùnasa, e me sembra de viè ina fegheura che munta, ma sciubitu, a nu ghe a fava a asciairì ben chi fuse, peoi candu u l'e staitu ciù da veisgin, lì da a vasca di Lagnoi, propriu suta a gieisgia, alura l'on cunuscieu, chi l'eira. L'eira u sciù Prevosciu, u nosciu Fratin che cun fatiga pasu pasu u se ne muntava, ma elu u nu l'eira muntau, duve u camin u l'eira cieù dose e a muntà menu ripida, elu u l'eira muntau duve nu eira  vuscieuu muntà mi a matin, e a salita a l'è cieù deura, e fina i scarin i son ciù auti, e pensà che anche elu i caveii ormai u ghe l'à tuti beli che gianchi cume mi. Credime che son arestau talmente inzeuiau cu me arivau da veisgin che mancu me ne son resu contu, e l'è stua elu cu ma ditu, mentre u pousava u soi sacu cu se porta sempre a preu candu u se mete in viagiu, cun chelu fà che chi nu u cunusce u mete fina sugesiun. "Co ti fai chi Memim?". E mi gon respusu "E son vegneuu fin chi a di in'urasiun in te sa bela gieisgeta, che elu sciù Prevasciu u n'à faitu." E alura elu u m'à ditu: "Bravu peoi diemu u rusariu inseme. Ma prima mangiamu in morsu de pan, ti nai tù da mangià?".   "Na sciù Prevosciu nu pensava de afermame tantu e nu me son purtau ren."  "O ben nu state a preucupà ghe non mi, mangiamu inseme, me fa propriu piaixè, ti me fai cumpagnia, ma nu on da beve, on numa che de l'aiga, a ma l'è de bun remedià anche lò lì." E u se mesu ina man i ta staca u l'à tirau feora ina ciave e u lè andau belu cuntentu versu a gieisgia. Dopu in mumentu u lè riturnau e u tegneva de pe u colu ina butia de vin  e u ma ditu: "L'è chelu da mesa u l'è bon me là  regalau u diretu du capo Ampelio, ma pe di mesa ghe n'è ancura e alura in gotu u ghe anche pe teu, vegni che andamu."  E u ma purtau, dopu a gieisgia  versu Ispiareti, che ghè ina bulà de pin, se semu asercai in postu al'umbra, poi u sciù Prevosciu u là avertu u sacu, e u l'à sciurtiu, chelu che savemu teuti cu se porta candu u va feura pe e sue facende: ina manà de aurive sarae mesa pagnota e in pò d'aiga, elu de vin i u san teuti, cu nu ne beve, e ben credime Brigida, tù ti u sai ben devote son nuiusu e te mungugnu pe u mangià epeure tù da mangià ti me ne fai ben. Ma a mi sembra che in pransu cuscì bon, e cuscì ricu nu l'age mai fau, me son isau saulu cuntentu, cume se avese mangiau a u risturante de l'Angst e ciù de tùtu seren, in cun u Frati avevu ciaciarau teutu u tempu cume se fuscimu stai amighi da sempre, e u tempu credime u l'è veorau via, in tin mumentu. Se nu l'eira elu cu me dieva: "Alè adesu và senù ta muiè peoi a sta in pensieru, e mi devu ancura di e mie urasiui", mi eira ancura l'ì adesu a stalu a sente parlà. E peoi on screuvertu sensa vurè in'autra cosa, sai Brigida l'è vera che candu u munta a Munte Nrgru u Fratin u và a pregà, in zenuiu, e a acorgase in sé e aguie de pin; anche se a mangià u ma purtau cieù distante, candu me ne son andau on vistu in pò cieun in l'à, che gheira in belu pò de aguie amuiae e sciacae, pover'omu i nu ghe ne fan fa abastansa cheli chi ghe veon ma a Burdighea de penitense, sensa in cu se e serche da sulu.

Ti hai acapiu adesu perché ton ditu de nu preucupate pe a sena.

E ti hai anche vistu canta gente se incontra se se decide de muntà fi in se a sima du Munte Negru….. E che bela gente!!!!

SCROI  - persa ina lenga persu in populu -