Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: Ma vui sei de chi???

Statistiche
     
 

 

MA VUI SEI DE CHI???

 

Ina vota candu se apresentavimu in tin postu növu anche se pocu distane da cà noscia, specialmente au tempu, che de autumobili ghe n'eira poche, e ancun de cieù perché i eira tempi che a gente a girundava pocu. Se per caixiu se incuntrava caicun pe strada, che peoi e cieù de vote e eira de mulatiere, e magara se ghe dava u bon giurnu, anche perché in tempu u bon giurnu u se dava a tüti, anche a e persune che nu se cunuscieva, ancù de cieù poi se se sentiva de ese furesti. Dà u bon giurnu, oltre che ese de bona educasiun l'eira propriu ina cosa naturale. Stai seguru che dopu avevive respusu e magara aveve ben remirau, a prima cosa chi ve avereva dumandau a sareva staita "ma vui sei de chi ???" E peoi sensa levave i oii din colu i l'avereva aspeitau a risposta, ma a dumanda a nu l'eira tantu pe a curiusità, de chi ti fuxi o de duve ti ne vegnesi, a cosa che ciù de tütu ghe premeva l'eira savè cume ti parlavi ? E fin tantu che nu ti g'avesi respusu a sua espresiun, a nu l'avereva scangiau, e a sareva sempre arestà a stesa in inseme de difidensa e curiusità. In te si pochi mumenti gheira in balu u modu de ese risevüi o sulu acetai, anche se magara fuxi pasai sulu sa vota lì, e poi pè tütu u restu da voscia vita nu ghe fuxi pasau ciü. A curiusità , pe u mumentu nul'eira de savè da dunde ne vegnesi, dunde andesi, cose saresci vegnüu a fa, chi saresxi vegneuu a atruvà? Se curiusità lì e sareva vegneue dopu, adesu a cieù impurtante, al'eira de savè cume ti averexi parlau. In base au vosciu modu de parlà, e ancù de cieü, a voscia cadensa, sareva peoi pruseguia teuta a cunversasiun. Se ti averesci respusu in italian, de següru a cunversasiun a nu sereva staita gairi longa, l'espresiun da facia a sareva staita in mistu de delusiun prima e de tristesa pöi. Se ti avesi ciamau in infurmasiun de següru a te sareva sta daita in cun educasiun e parlendu in italian, magara ghe sareva staitu ancun in tentativu, in cun ina parola magara due dite in dialetu, ma se a voscia risposta a fuse sempre staita in italian, l'espresiun da facia a sareva diventà propriu de deluziun e de següru a cunversasiun a sareva definitivamente fenia. Tütu invece sareva staitu ben diferente se vui invece g'avesi respusu in dialetu, nu l'avereva aveu nesciuna impurtansa se anche nu fuse staitu u sou, l'impurtante l'eira cu fuse staitu in dialetu da pruvincia magara anche sulu da regiun, l'espresiun da facia, a sareva subitu scangià in meiu, sareva paresciüu subitu in belu surisu cume prima cosa, e pöi i eoii i se sareva iluminai, pasandu in te pochi mumenti da l'espresiun de curiusità a chela de sudisfasiun. Se gh'avesi ciamau anche sulu in infurmasiu a ve sareva staita dà in cun tanti particulari, e sercandu de fave parlà u ciüù puscibile pè acapì de duve ne vegnesi se pöi g'avesi respusu in tu soi dialetu a l'eira faita, a facia a se sareva iluminà cume ina luna cenà se peoi g'avesi ditu che sercaivi caicun che ina vota u staixeva da se parti a l'eira bela che afenia. A stu puntu puixieivi dumandà teutu chelu che vuisgieivi perchà u ve sareva staitu ditu in cun teuti i particulari e ancun de cieù.
De següru pöi a forsa de sercà de cuntà, se avereva scuvertu de avè de amighi se nun adiriteura de parenti in cumüne, magara ina tanta da a parte da maire granda ca l'eira puvereta in paradisu già da milanta ani. Ma oramai se chi e eira meneusie chi nu l'ava ciü nescieuna impurtansa, avevimu atruvau un in cun e noscie stese raixi e teutu u restu u l'aixieva poca impurtansa. E se u camin che u l'arestava da fa u nu sareva staitu u stesu, dopu esise ancura pè l'urtima vota saluai, e magara dopu avè faitu dui pasi, u vusciu növu amigu e oramai ascaixi parente, u se sereva ancun ina vota aregirau versu de vui e regardanduve in cun a testa in pò cegà da in lau, cun leoii mesi cieughi u ve avereva ditu…"E MI L'AVEVA ACAPIU SCIUBITU CHE VUI EIRI UN DE CHI .…."


SCROI  - persa ina lenga persu in populu -