Versione desktop / mobile

POESIA SU BORDIGHERA: IN BORDIGOTU A SAN MARTIN

Statistiche
     
 

IN BORDIGOTU A SAN MARTIN

 
 

Loche vurei savè, lo che vurei... 

i seburchin i tegnedu vin bon, 

ma nu ve credei mia... nu ve credei... 

Che sece ciucu, perchè mi nu u son... 

Però nu a negu mia? Loche diei...

Nu son mia ciuccu ma a mia parte l'on 

Ma neh, che gente, neh? - Bevei e bevei!

Ma nu bevei?... Ma sci che beveron!

Dije: U nu serà bon. - Ooo sci, ch'ù l'è 

- Dunca bevei che u gotu l'avei cen, 

e ciu u vuijeva e ciu i l'inceva, oè! 

Mi vieva ben che me u versava in sen, 

ma sci... E bevei e benvei che u vin u gh'è. 

 Cun su bevei... u m'à pigliau terren. 

ma neh, i sun maiscì brave chele gente 

E poei pò beve a nu se fà pregà. 

però i nu m'apregava inutilmente

perchè so ben che pocu u me fà mà... 

- Bevei, e bevei!... Ma  intantu a m'à talmente

pigliau terren... Ma cumu vurei fà? 

In mezu a cheli fiaschi e a chela gente...

L'è in mà de beve, ma nu se pò stà. 

 E semu tuti a in modu, u pà in destin

candu l'è li ch'u ruglia, nu savei...

Pà che nu se ne poesce vegni a fin. 

E ciu a sentime di: E bevei, e bevei...

Nu l'è la mia che m'apiaije tantu u vin,

ma me fa pena de vè i goti cei.....

SILVIO ANDRACCO