Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: E UN DI NOSCI E UN VOSCI OUE E SCROCIGHERA

Statistiche
     
 

 

E UN DI NOSCI E UN VOSCI OUE E SCROCIGHERA

 

In tempu....ma tantu, ma tantu tempu inderè.  Paire e fiu burdigoti i aveva in tocu de campagneta   li per li da  vesgin au biu, ma in te sa campagneta, a parte in pò de verdura, caiche cianta da fruta, e mancu gaire bela, i nu riusciva a faghe vegne ren. Sara forsci anche perchè, candu l'eira u tempu di musari, i se n'andava tuti dui in cun a cana in se l'asa davanti au parigi e i ghe pasava de meze giurnae, senun de giurnae intreghe, candu l'eira u tempu di funzi, nu ne parlamu, tuti i boschi d'inturnu a Burdighea, pe eli i nu l'aixieva de segreti e a  cavagneora a l'eira sempre prunta, nu parlamu poi du tempu da cacia, nu gheira ouxielu chi nun cunuscese, i saixieva, da candu entrava a prima caiura, fintantu che carese l'urtima becasa..... Ma però, candu nu ciuveva e nu ghira de ventu, e alura propriu i nu pureva truvà de schuse e i eira custreti propriu a duveghe andà, u cumnetu u l'eira sempre u stesu, sa campagna a nu rende propriu ren.... Ma in giurnu che u fiu u l'eira andau pe funzi i pò ciu distante, mentre u girutava pe si boschi u l'aveva incuntrau, in meuratè, che in cun ina ramà de mure, careghe de sa, u se l'andava a vende in piemunte, pasandu, da una de se mulatiere, che ancura adesu i ciama le vie del sale, e alura sai cume e l'è scia in muntagna cume in ta marina, candu se incontra caic'un anche se nu se cunusce se dà sempre u bon giurnu e se scangia due parole, e cuscì parlendu, su meuratè apuntu u ga ditu a su fieò, cu l'andava a vendise sa sa, e che su tutu u g'andava ben, cu nun l'avese persu de bestie e che caiche brigante u nu g'avese purtau via tutu, u l'avereva agagnau in te su viagiu ciù de chelu cu l'avereva agagnau travaiandu nurmalmente chi a Burdighea in tin'anu.... E che a sa l'eira ina merce, che specialmente in sciù a nu l'aixieva de preixiu, e che elu, u n'avereva anche acatau de ciù na che cheli chi a cultivava i nu eira riuscii a faghene avè de ciù. Feguramuse, su fieò apena arivau a cà u l'è andau a sercà so paire e u ga subitu ditu "pà l'on atruvau mi u modu de fa rende a noscia campagna, ciantamu da sa". Piai alura da l'entusiasmu e pensandu finalmente de purè fa in pò de sodi magari anche facilmente perchè chelu meuratè u gaisgeva ditu che se i ghe n'avese procurau, elu u ghe l'avereva acatà sicume i eira de Burdighea e dunde a nu l'avereva duvùu andala a sercà distante e perde du tempu e ghe l'avereva paga u dugiu de chelu in cu a pagava nurmalmente. Preparau u teren. sercae e ciantine e ciantae l'è stau in mumentu, tutu proseguiva ben, ma a in certu mumentu, candu e ciantine e an cumensau a es bele, aute ascaixi in parmu, ina bela matin candu paire e fiu, i son arivai beli cuntenti in campagna cose i tan vistu? Meze ciante i nun gheira ciù, mangiae fin a raixe, nu ve digu e face de si dui omi!! Cose sarà staitu, che n'à faitu tutu su danu, che bestia sarà ca na fau l'ò.... L'è de seguru ina bestia ca sciorte de note, beseogna che ghe vegnimu a faghe a posta. Sta note, se piamu i sciopi ina stacà de cartuce, de chele i cun i balin in pò grosi e che vegemo tuti dui, ti vierai che a u screovemu che bestia l'è ca ne mangia tutu. Ditu e faitu, a seira paire e fiu dopu avè senau, sciopu a spala i se son incaminai, siti sensa parlà, e fina in cun a lanterna smorcia pe nun spaventà, e ciù de tutu pe nu fase viè, in caxiu, se bestiase chi ghe mangiava tutu e fuse già staite in tà campagna, ma dopu ese arivai, i se rende contu che nu gheira ancu ren, e alura dopu esise in pò arepousai e avese sercau in postu pe impostase, un in sima e l'autru a u fundu da campagna i se prepara pe pasaghe a note, nun prima de esise mesi d'acordiu, che au primu burdelu stranu i avereva asezu e lanterne e se, se bestiase i fuse arivae e i se fuse duvùi mete a sparatà au mancu i nu fuse sparai un cun l'autru.  E infati l'eira de seguru pasà a mezaneote già da in belu pò candu i sente di burdeli, cume tante ganasce chi giascia in te ciante, drisae sciubitu e aureie, asesu e lanterne nun sensa in pò de sghita perchè i nu saixieva cose i se sereva atruvai davanti, ma comunque decisi. Cose i ven, ina nivura de grilandure, che tranchile e de bon apetiitu i se mangia se bele ciantine de sà. E alura nu ve digu, aisau u sciopu, paire e fiu i taca a sparà, un u carva e l'autru u muntava, sparandu e afermanduse sulu u tempu pe ricaregà e basta, i eira talmente piai da su da fa che i nu se rende contu a in certu puntu de atruvase ormai veisgin, candu ina grilandura ca seira ancun sarvà, e forsci sperandu in te stu modu de sarvase a pele, a fa in sautu e se va a pousà in se fronte du paire. U fiu alura in tin mumentu, sensa staghe de seguru a pensà ciù de tantu ais au sciopu e pan.....ina bota e poi sensa fa ina ciega mentre u recarega u sciopu, a denti strenti,  a gente che oramai a s'eira recampà, dopu avè sentiu tutu su sparatà i l'an sentiu di "Un di nosci e u di vosci ouè e scrocighera".

SCROI  - persa ina lenga persu in populu -