Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: E NOSCIE DONE

Statistiche
     
 

 

E NOSCIE DONE

 

A festa da dona, e a mimosa che l'acumpagna, e saran de seguru pasau tute e due, e se a cuntinua cuxi, cianin cianin a se anderà tutu a perde.  Ma nu credu propriu che de noscie done se ne duvemu aregurdà sulu in giurnu a l'anu,  e pe faghe viè che nu se ne semu scordai regalaghe in masetu de mimosa, e fin a l'anu dopu nu ricurdarsene, o fa finta de nu ricurdasene ciù.... Intanto savemu che candu n'avemu de beseognu e son sempre lì..... E noscie done e son sempre stae veixin ai soi omi, e son stae sempre impurtanti pe i so omi, fin dai tempi candu chi da e noscie parti gh'eira sulu aurive, limui, sitrui e parmure, sci omi i fava vegne e ciante e i coltivava, ma candu l'eira u tempu de fa i parmureli chi l'è che l'aveva a fantasia de intresà se feoie in te sa maniera straurdinaria: e noscie done.  I omi i ramava, ma chi stava de giurnae ingreghe chinà in tera a recampà e ourive che scapava da e tere: e noscie done.
E cheli che e tere i nu l'aveva e i doveva fale carà pè forsa tute in tera, i eira sempre e done chi e doveva cöie, e peoi a seira in cun u sacu in se a testa agiùtà ancora l'omu a purtale a cà, e de segùru candu a cà e ghe arivava a giurnà pe ele u nu l'eira ancù fenia, gh'eira da preparà sena, da mete a dorme i fiioi, e, e atruvava ancora u tempu, a luixe du lùme de preparase u curedu si nu eira ancun mariane, e se invece i u eira, e magara i aveva ina fia de preparalu pe ela.
E noscie done, de si paisi, che au tempu di Inglesi e partiva in cun in sestin de früiti de boscu, e credeime nu l'è che partise pe carà a Burdighea da u Sciasciu, da u Seburca, o da Valebona, a pei, ma me cuntava me maire, e carava da Vrigà, Baiardu da u Castè, de vote da sule, e de vote e acumpagnava i soi omi che anche eli, i carava in cun u magaiu in se ina spala a sercà de truvà da fa caiche giurnà chi a e marine, e i ghe meteva tùta a giurnà e e partiva sempre sperando de purè vende si pochi früiti o si dui burei che eira riuscie a truvà in tu boscu.
O candu in cun e seste in se a testa e andava a vende e primizie a Mentun a Sanremu o adiritùra a Munegu, candu pöi nu ghiera e primizie sempre gh'eira e done, ma s'à vota chele di pescaui che fenia l'urtima cara sempre in cun e seste in se a testa cene de pesci e partiva pe e stese destinasiui.
Pöi i tempi i son in pò scangiai ma u travaiu pè e nosce done u l'è sempre cuntinuau, lè vegnùu u tempu de sciure, ma fintantu che l'autumobile a nu l'è vegneua a purtà tüti, chi l'è che la fau u mercau? E noscie done, pe cantu tempu e se son isae a tùte e ure de nöte de invernu in cun tüti i tempi, a aspeità i servisi in se a causabile fendu ben atensiun a nu perdiri, s'autrimenti e corbe in cun a sciura e l'arivava in se u mercau, ma pöi nu arivava nesciun a vende, l'on ancora davanti a i oii chele poche vote che me maire a me purtava candu eiru fiieò magari in te vacanse de Natale, tùte chele done in cun cheli scialeti de tùti i curui in se u mercau de sciure de Sanremu.
Se chi e son e noscie done e done chi nan fau diventà grandi e i an fau diventà grande anche in pò e forse ciù din pò e noscie zone.....E nu...i nun andava tantu de suvente da a pentenösa o da a manicür e i nu usava tanti beleti ma i eira sempre pulite e i tegniva puliti i soi omi e i soi fiioi e e saxeva sempre de bon…
Nu arecurdamese de ele sulu ina vota al'anu!!!
 

SCROI  - persa ina lenga persu in populu -