Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA. A PRUPOXITU DE S' ESTAE

Statistiche
     
 
 

 

A PRUPOXITU DE S' ESTAE

 

"Oh Memim, alura cume a và ? Semu veisgin de campagna, ma, se nu me sbaiu, l'urtima vota che se semu visti l'è stau s'estae in se a pasegiata al mare de Burdighea, e cun tà muiè eiri cuscì ben vestii che on fau fina fatiga a cunuscive!".
"Ciau, Ampè, ti hai propriu raixiun, nu se viemu ascaixi mai ma pe piaixé nu stame a parlà de chela seirana, perché u sanghe u me gira a reversa ancura adesu".
"E perché Memim ?". "Ga Ampè vegni setite, che t'a contu.
Alura me muiè Brigida cun sa sö i sun carae in giovedì de s'estae in se u mercau. L'eira in po che Brigida a me dieva: "Vöiu acatame in pa de faude növe". Ben finalmente chela vota a l'à atruvae, e fegurate apena a l'è ariva a cà a l'a a cumensau: "Nu scurtemu mai, ti se in tanardo e ti me ghe fai diventà anche mi, vöiu viè a marina in pò da veixin, nu sempre da l'autu cume aviemu de chi".
Ben, te diron Ampè, Brigida tùti i torti a nu ghe l'à. Ti u sai anche tù u magazin e a cà a se i manda avanti ela da sula… e pöi l'eira già in pò che a me sgunfiava e a a fin gon fina ditu "Va ben sabu sciortemu, e se andamu a pià in gelatu in se a pasegiata."
Povera dona chelu giurnu, apena mangiau, invece de andà a acurgase, cume famu sempre d'estae, a s'è serà int'a sua stansia, a m'a stirau e braghe longhe, a m'a lustrao e scarpe e preparau ina camixia neova, in cun e maneghe longhe e a m'a ditu: "Nu sta a mugugnà: i zuvenoti i an teuti e camisgie cun e maneghe longhe e peoi i se e rebertega.. Che mi gon fina respusu che anche i careti ina vota i fava cuxì."
Ben, pè fatela breve, l'è vegneuu l'ura de carà a marina e semu partii. Pe mi già sciorte l'autumobile l'è staitu in travaiu, d'estae me bugiu tantu ben cun u muturin. Arivai in giüù, avemu cumensau a girà pe atruvà in sgarbu da purè parchegià… Fate contu de sabu e d'agustu ??? A a fin me sun astancau on mesu facia bona e sun andau a mete l'autumobile in tu giardin de me cügnau. Cun Brigida se semu agardai ancura ina vota se eirimu in urdine e semu andai finalmente in se a pasegiata al mare. O Ampè, paresceva de ese in se u mercau de sciure de Sanremu in ti ani 60 ina fira ùnica de teste da a rutunda de sant'Ampeiu fin a u fundu da l'autra parte, cume i u ciama adesu "il piazzale dei pennoni" (nu digu cume i u ciama i veci Burdigoti, perché nu veoiju ese vilan ). E pöi l'elegansa, salì a ma culpiu sciübitu. Infati ghe l'on ditu a Brigida: "anche se nu ti stiravi tantu cun chelu caudu, nu se ne acurgeva nesciùn e se vegneva vestiu da campagna me sentiva menu genau".
E done, ben, devu dì caiche bela scignura, ben vestia a g'heira, ansi ciüù de ùna, ma i omi…credime che de canotiere e de braghe cürte e stirasi non vistu pe sempre! Autruchè candu i omi d'estae i sciurtiva cun e braghe gianche e a camisgieora bleo a paieta e a cana…E a marina, cume ti fai a viè a marina ? Ina fira de teiti de cabine di stabilimenti balneari, silì l'avemu visti ben,e de tùte e mene ma marina poca, giustu duve ghè in pò de spiagia libera o s'autrimenti ne tucava alungà u colu cume e bibine…Nu parlamu pöi de fate vegne a cuvia d'in gelatu, perché tra a muxica a tùta forsa e a cua te ne pasava subitu a vöia. E alura sai Ampè dopu in pò, e dopu teutu stu casin, anche Brigida a ma ditu: "sta a sente Memim, in tu frigo in pò de gelatu l'amu e a marina ti hai raixiun tü a se vè ciüù ben da l'autu duve semu nui, e se pöi ghe a lüna l'è ancura ciüù belu, e nun avemu mancu de besognu de lungà tantu u colu, andamusene a cà…."


SCROI  - persa ina lenga persu in populu -